• بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی نوجوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 401
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی نوجوانان انجام شد. پژوهش از نوع پژوهش های شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر نوجوانان شهر مشهد در سال تحصیلی 97-1396 بود که تعداد 24 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه روابط بین فردی و پرسشنامه سازگاری اجتماعی استفاده گردید. مداخله درمانی (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) طی 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود روابط بین فردی نوجوانان ارائه درمان های روانشناختی مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بویژه به صورت گروهی سبب کاهش شد (0.01p<). ارائه درمان های روانشناختی مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بویژه به صورت گروهی سبب کاهش بسیاری از مشکلات روانشناختی ناشی از سن بلوغ در نوجوانان می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها