• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 795
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مسئله بنیادی تطبیق محیط کالبدی با الگوهای رفتاری با توجه همه جانبه در راستای پاسخگویی مناسب به فعالیت ها و نیازهای فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه رفتار تحت تأثیر سه حوزه فردی، اجتماعی و محیطی به وقوع می پیوندد، شناخت هر سه حوزه و بررسی سازگاری و تأثیرات آن ها بر هم حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی رفتار اجتماعی به روش کیفی و از نوع توصیفی، تطبیقی و تحلیلی پرداخته شده است. در طراحی های روان شناسانه به محیط کالبدی به عنوان بستری برای فرآیندهای گروهی و اجتماعی توجه می شود. با توجه به اینکه انسان بسته به ویژگی های فردی و اجتماعی خود که برخاسته از ارزش های فرهنگی محیط زیسته او شکل می گیرد. به برخی از فضاها، محرک ها و رویدادها معنی بخشیده و متناسب با آن رفتاری را از خود بروز می دهد که در این حالت ملاک بررسی، رفتارهای پرتکرار خواهد بود. از این رو رفتار اجتماعی تحت تأثیر ریشه های فرهنگی به وقوع می پیوندد. پس در گام نخست باید به بررسی فرهنگ و عوامل شکل دهنده و سازنده آن پرداخته شود. به سبب تأثیر رفتارهای اجتماعی بر انسان به علم پروکسمیک پرداخته شده که محور اصلی آن فضای شخصی و اجتماعی و درک انسان از نحوه برقراری ارتباط میان افراد جامعه است. در نتیجه پیش بینی الگوهای رفتاری با استفاده از تجربیات مردم شناسی و جامعه شناسی و تلفیق آن با نگرش های معمارانه میسر خواهد بود. از آن جا که رفتار اجتماعی خود برخاسته از تاثیرات فردی و محیطی است، به بررسی این دو حوزه بر رفتار اجتماعی پرداخته شده است. پس از شناخت رفتارهای پرتکرار به پاسخ های مناسب معمارانه در جوابگویی به آن نیازها می کوشیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها