• شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندی نوآوری فناورانه در شرکت های فناور (مطالعه موردی: شرکت های دارویی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 350
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش نوآوس فناورانه در دنیای در حال تغییر امروز، شرکت ها را هر چه بیش تر در جهت شناسایی و بهبود توانمندی های نوآوری فناورانه ترغیب نموده است و آن چه در این میان می تواند شرکت ها را برای دستیابی به موفقیت جهانی با مشکل مواجه کند، عدم آشنایی آن ها با توانمندی های لازم برای نوآوری در جهت ارائه نواوری های فناورانه و زیر ساخت های مورد نیاز جهت تبیین و به کارگیری آن ها است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شرکت های ایرانی در سومین نمایشگاه ایران فاما در سال 1396 است. پرسشنامه این تحقیق در میان همه شرکت کنندگان ایرانی نمایشگاه توزیع و از میان پرسشنامه های توزیع شده، تعداد 118 پرسشنامه صحیح دریافت شد. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید متخصصین رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل از نرم افزار amos و spss استفاده شد. با توجه به ادبیات و دیدگاه خبرگان، 25 عامل در قالب 7 دسته بر توانمندی نوآوری فناورانه در شرکت های دارویی موثر بود. نتایج نرم افزار amos نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده و عامل برنامه ریزی استراتژیک در یک آزمون فریدمن به عنوان متغیر اولویت دار مشخص گردیده است. با توجه به ضرورت های توسعه فناوری و نوآوری در صنعت دارویی و شرایط این صنعت در ایران و جهان، به نظر می رسد شناسایی معیارهای موثر بر توانمندی نوآوری فناورانه در شرکت های دارویی این امکان را فراهم می سازد تا با شکل دهی و یا بازیابی بهینه زیر ساخت های فناوری در این صنعت، توانمندی های نوآوری فناورانه توسعه و بهبود یابند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها