• تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی روی بر محتوای کلروفیل، آنتوسیانین و عملکرد دانه گندم تحت سطوح تنش شوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 300
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور بررسی تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی روی بر محتوای کلروفیل، آنتوسیانین و عملکرد دانه گندم در شرایط شوری خاک، آزمایشی در سال 1397 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل  شوری خاک در چهار سطح (سطح شاهد و اعمال شوری های 30، 60 و 90 میلی مولار در خاک)، از نمک کلرید سدیم و فاکتور دوم شامل کاربرد سولفات روی و نانواکسید روی (شاهد (عدم کاربرد روی)، مصرف خاکی سولفات روی، محلول پاشی نانواکسید روی و مصرف خاکی و محلول پاشی روی) بود. نتایج نشان داد که کاربرد خاکی و محلول پاشی نانواکسید و سولفات روی در حالت عدم شوری خاک در مقایسه با عدم کاربرد روی در شوری 90 میلی مولار خاک، عملکرد دانه، محتوای کلروفیل a، b، کلروفیل کل، کاروتنوئید (به ترتیب 56.47، 2.65، 72.52، 62 و 43.50) افزایش یافت. همچنین کاربرد روی در شرایط شوری خاک موجب افزایش محتوای آنتوسیانین شد. در مجموع نتایج حاصل از پژوهش بیانگر نقش مفید کاربرد نانواکسید و سولفات روی در بهبود عملکرد گیاه در شرایط تنش شوری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم