• بررسی تاثیر عصاره میوه گیاه پنج انگشت بر سطح سرمی گلوگز خون و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی ماده پلی کیستیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 316
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ﯾکﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﻧﺪوکﺮﯾﻨﯽ زنان و از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﺪم ﺗﺨﻤک ﮔﺬاری و ﻧﺎﺑـﺎروری زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروی، سندرم تخمدان پلی کیستیک (pcos) است. ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸکﻼت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. به همین دلیل این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛـﺮهای ﻋﺼـﺎره ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ کﯿﺴﺘﯿک اﻟﻘﺎء ﺷﺪه در ﻣﻮش ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. در این آزمایش پس از بررسی سیکل جنسی در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار 15 سر موش که سیکل منظم داشتند انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند: 1-ﮔﺮوه کﻨﺘـﺮل که ml 0.5 سالین در طول پژوهش دریافت کردند. 2-ﮔﺮوه کﻨﺘﺮل 0.5 ml pcos  سالین در طول پژوهش دریافت کردند. 3-گروه pcos دریافت کننده عصاره که به منظور درمان بیماری مدت  16 روز، روزانهml  0.5 عصاره اتانولی گیاه پنج انگشت را با دوز   mg/kg150 دریافت  کردند. در پایان آزمایش، پس از خونگیری و تهیه سرم میزان گلوکز خون و لیپیدها با استفاده از کیت های مخصوص اندازه گیری شدند. داده های بدست آمده با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه (one-way anov) و تست تعقیبی دانکن در نرم افزار spss مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره گیاه پنج انگشت در دوز  mg/kg150  نسبت به گروه کنترل pcos تغییر معنی داری در میزان کلسترول و تری گلیسیرید در موش های صحرایی ماده ایجاد کرده ولی بر میزان گلوکز و hdl تاثیر معنی داری نداشته است .(p<0.05)

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها