• تاثیر 6 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر کاتالپسی رت های مدل پارکینسونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 359
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی بر کاتالپسی رت های مبتلا به پارکینسون است.

  روش کار: در این پژوهش از 30سر رت نژاد ویستار 12 هفته ای با میانگین وزن 250 تا 350 استفاده شد. آزمودنی ها با استفاده از سم رزپین به پارکینسون مبتلا شدند. سپس تمرینات هوازی تداومی و تناوبی به مدت 6 هفته اجرا شد و در پایان 6 هفته کاتالپسی با استفاده از آزمون میله اندازه گیری و ثبت شد.

  یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که بیماری پارکینسون باعث افزایش کاتالپسی می شود. هم چنین نشان داد بین گروه تمرین تناوبی+ بیماری و گروه کنترل پارکینسون اختلاف معنی داری وجود دارد. بین گروه تمرین تداومی+ بیماری و گروه کنترل پارکینسون اختلاف معنی داری وجود دارد. بین گروه تمرین تداومی+ بیماری و گروه تمرین تناوبی+ بیماری اختلاف معنی داری وجود نداشت. بین گروه های کنترل سالم و کنترل پارکینسونی اختلاف معنی داری وجود داشت. بین گروه های تمرین تداومی سالم و گروه تمرین تناوبی سالم اختلا معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات ورزشی هوازی باعث بهبود معنی داری در کاتالپسی رت های مدل پارکینسونی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها