• اثر هشت هفته فعالیت مقاومتی همراه با مصرف مکمل استویا بر آدیپونکتین بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 335
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر هشت هفته فعالیت مقاومتی همراه با مصرف مکمل استویا بر سطح آدیپونکتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم بود.

  روش کار: بدین منظور 40 زن در چهار گروه 10 نفری تجربی 1 (تمرین مقاومتی + مصرف استویا)، گروه تجربی 2 (تمرین مقاومتی+ مصرف دارونما)، گروه مکمل استویا و گروه کنترل قرار گرفتند. سپس گروه های تجربی به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) تمرینات مقاومتی خود را انجام دادند. گروه های مصرف مکمل نیز به مدت هشت هفته روزانه دو کپسول 500 میلی گرم استویا را در دو وعده مصرف کردند. نمونه خوبی قبل از اجرای پروتکل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین به منظور اندازه گیری میزان آدیپونکتین سرم گرفته شد. به منظور بررسی تفاوت درون گروهی از آزمون تی زوجی و جهت بررسی تفاوت بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس یک سویه (آنوا) استفاده شد.

  یافته ها: نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که در گروه های تجربی 1 (تمرین + استویا)، گروه تجربی 2 (تمرین + دارونما) و گروه استویا تفاوت معنی داری در میزان آدیپونکتین سرم مشاهده شد. هم چنین در مقایسه بین گروهی نتایجگ نشان داد (تمرینات مقاومتی+ مصرف استویا) و (تمرینات مقاومتی+ دارونما) اثر بیش تری نسبت به مصرف استویا بر آدیپونکتین دارد.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل استویا تاثیر مطلبی بر آدیپونکتین سرم در مقایسه با تمرین مقاومتی تنها در زنان چاق دارای دیابت نوع دو دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها