همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و سلامت روان با عملکرد شغلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/11/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/11/26
  • تعداد بازدید: 566
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و سلامت روان با توانمندی شغلی کارکنان بانک ملی شهرستان بندرعباس در سال 1394 انجام گرفت.

  روش کار: جامعه آماری پژوهش تعداد 560 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد که برابر با 142 نفر بود. نمونه آماری پژوهش به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه میدانی گردآوری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1990)، پرسشنامه سلامت روان (scl 90 r) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بود. جهت بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.

  نتایج: نتایج نشان داد که بین مهارت های ارتباطی(p=0.001)  و ابعاد سلامت روان(p=0.001)   با توانمندی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری: بر این اساس مهارت های ارتباطی و ابعاد سلامت روان شاخص های مناسبی در جهت تبیین عملکرد شغلی کارکنان می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها