• تأثیر اقتباس فناوری اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین بر مزایای استراتژیک و مزایا عملیاتی (مطالعه موردی: داروسازی کیمی دارو)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 269
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  صنعت داروسازی به دلیل تاثیر بر سلامت انسان ها وکاهش بیماری ها در جوامع، همواره به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظام سلامت در جهان شناخته می شود. هم چنین این صنعت به عنوان یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در دنیا مطرح است و برخورداری از سطح بالای توانمندی و رقابت در این بخش به منزله میزان توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اقتباس فناوری اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین بر مزایای استراتژیک و مزایا عملیاتی در داروسازی کیمیدارو بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری مدیران وکارکنان داروسازی کیمیدارو بودند که 202 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های مزیت نسبی، پیچیدگی، حمایت مدیریت ارشد، فشار رقابتی، اقتباس فناوری اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین، مزایایی استراتژیک و مزایای عملیاتی پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس استفاده گردید. نتایج نشان داد تأثیر مزیت نسبی، فشار رقابتی و حمایت مدیریت ارشد بر اقتباس فناوری اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین مثبت و معنادار است. تأثیر پیچیدگی بر اقتباس فناوری اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین منفی و معنادار است. تأثیر اقتباس فناوری اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین بر مزایای استراتژیک و مزایای عملیاتی مثبت و معنادار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها