• تاثیر بازاریابی سبز بر عکس العمل مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش خودانگاره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 322
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آلودگی های زیست محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند که بارها توسط سازمان های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده اند. در این میان برخی صنایع با به کارگیری اقداماتی گام های لازم را جهت کاهش اثرات نهایی که بر محیط زیست می توانند داشته باشند برداشته اند که از جمله این اقدامات بازاریابی سبز یا دوستانه محیط زیست است. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر عکس العمل مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش خودانگاره انجام شده است. جامعه آماری را مصرف کنندگان خودرو شهر تهران تشکیل داده که به صورت تصادفی تعداد 384 نفر انتخاب شده است. در این مطالعه از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نتایج آن با نرم افزار spss و amos 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و هم چنن برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و برای آزمون پایایی از روش آزمون کرونباخ استفاده شد. نتایج کلی نشان می دهد که محصول سبز، توزیع سبز و ترفیع سبز بر خودانگاره واقعی مصرف کنندگان خودرو در شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین ترفیع سبز بر خودانگاره ایدهآل مصرف کنندگان خودرو در در شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری است، ولی تاثیر مثبت و معنادار بودن قیمت سبز بر خودانگاره واقعی و ایده آل تایید نشد. هم چنین مشخص شد که خودانگاره واقعی و ایده آل برعکس العمل مصرف کنندگان خودرو در شهر تهران تاثیری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها