• اثر تمرین ورزشی بالا رفتن از نردبان بر دفع سنگ های کلیوی و محافظت کلیه ها در موش های دچار سنگ کلیوی با اتیلن گلیکول

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/25
  • تعداد بازدید: 290
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: سنگ های کلیوی بیماری شایع سیستم ادراری که منجر به آسیب های حاد کلیوی می شود. فعالیت جسمانی سبب اعمال نیروهای فیزیکی بر بدن و فعال شدن سیستم آنتی اکسیدانی بدن می شود. لذا، اثر تمرین مقاومتی بالا رفتن از نردبان بعنوان بر تسهیل دفع سنگ کلیوی و حفاظت از کلیه ها در مقابل آسیب های القایی ناشی از اتیلن گلایکول مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها: رت های نر نژاد ویستار به چهار گروه 1.کنترل، 2.کنترل منفی (اتیلن گلایکول)، 3.کنترل مثبت (تمرین مقاومتی) و 4.آزمایش (اتیلن گلایکول+ تمرین مقاومتی) تقسیم شدند. گروه کنترل منفی و گروه آزمایش 22 روز آب آشامیدنی محتوی یک درصد اتیلن گلایکول دریافت کردند. گروه آزمایش پس از دوره دریافت اتیلن گلایکول به مدت دو هفته تحت تمرین بالا رفتن از نردبان قرار گرفتند. پس از پایان پژوهش، تعداد سنگ های در سیستم کلیوی موش ها شمارش و برش های بافت های کلیه، میزنای و مثانه پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین مورد ارزیابی واقع شدند.

  یافته ها: سنگ کلیه در گروه های کنترل منفی و آزمایش مشاهده شد؛ اما در گروه های کنترل و کنترل مثبت یافت نشد. تعداد سنگ های یافت شده در بافت کلیوی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منفی به طور معنی داری (0.01(p< کم تر بود. شدت علائم تخریب بافت کلیوی ناشی از اتیلن گلایکول در کلیه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منفی کمتر بود.

  بحث و نتیجه گیری: تمرین مقاومتی بالا رفتن از نردبان منجر به تسهیل دفع سنگ کلیه ی و حفاظت از بافت کلیوی در مقابل اثرات ناشی از اتیلن گلایکول شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم