همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نقش مسئولیت پذیری (با نگرش اسلامی) و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی نوجوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 245
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش مسئولیت پذیری (با نگرش اسلامی) و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی نوجوانان

  این پژوهش با هدف بررسی نقش نقش مسئولیت پذیری (با نگرش اسلامی) و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی نوجوانان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول منطقه انزل شهر ارومیه در سال تحصیلی 98-1397 بود که تعداد 123 دانش آموز به روش نمونه گیری انتخاب شدند. داده های پژوهش با پرسشنامه های مسئولیت پذیری اسلامی و امید و رضایت از زندگی گردآوری شدند. داده ها با نرم افزار spss- 23 و با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری اسلامی و امیدواری با رضایت از زندگی رابطه معناداری دارند. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که مسئولیت پذیری اسلامی و امید، 20 درصد رضایت از زندگی نوجوانان را در مدارس دوره دوم متوسطه پیش بینی می کند. با توجه به یافته های فوق به نظر می رسد مسئولیت پذیری اسلامی و امید در رضایت از زندگی نوجوانان دارای نقش حائز اهمیت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها