اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان ابتدایی شهر بوشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 359
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان ابتدایی شهر بوشهر

  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان ابتدایی شهر بوشهر است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20392 نفر از دانش آموزان ابتدایی شهر بوشهر می باشد که از بین آنها تعداد 30 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پکیج آموزش بازی درمانی با رویکرد شناختی و پرسشنامه کمرویی چیک و باس (1981) بود. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایشی و گواه از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای کمرویی و مولفه های آن یعنی کمبود قاطعیت و فقدان اعتماد به نفس، پریشانی و دوری گزینی اجتماعی و گستره کمرویی در ارتباط با افراد ناآشنا) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر می توان گفت که بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری موجب کاهش کمرویی و مولفه های آن در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها