• بررسی ساختار عاملی ویراست دوم مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان در دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 229
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی ساختار عاملی ویراست دوم مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان در دانش آموزان

  تشخیص ماهیت دقیق علائمی اضطرابی در دانش آموزان به خصوص متناسب با افزایش شیوع بیشتر آن در این دهه در قیاس با دهه های گذشته و ارتباط آن با گستره ای از مشکلات اجتماعی و روانی در بزرگسالی، وجود ابزارهای کا رآمد را برای تشخیص زود هنگام آن ضروری می کند از این رو این مطالعه به بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان-ویراست دوم می پردازد. ابزار و روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که به بررسی تحلیل عاملی تاییدی مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان ویراست دوم در 300 دانش آموز پرداخته است. فرم انگلیسی ابتدا به فارسی ترجمه شد و سپس ترجمه ی معکوس شد و در اجرای اولیه سوالات مبهم حذف گردید و سپس پرسشنامه ی نهایی مورد اجرا قرار گرفت. بعد از جمع آوری داده ها برای تحلیل از روش تحلیل عاملی تاییدی و همبستگی پیرسون و برای بررسی اعتبار از بازآزمایی و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج: ضریب اعتبار پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87.0 به دست آمده است به شکل مشابهی آزمون بازآزمایی نیز بسیار مطلوب بود. همچنین نتایج حاصل از ضرایب همبستگی پیرسون متغیر اضطراب آشکار با عامل های چهارگانه و توسل به روش تحلیل عاملی تاییدی، روایی سازه را تصدیق نمود و همه شاخصهای برازش در وضعیت مطلوبی بالاتر از 90.0 قرار داشت. بحث: نتایج این پژوهش هم راستا با سایر مطالعات خارجی از پایایی این ابزار خبر می دهد به نحوی که از این ابزار می توان در غربالگری های اضطرابی در مدرسه ها و همینطور نشست های بالینی استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها