• تاثیرپذیری خستگی ادراکی از مناجات چند بعدی مسیحا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 310
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیرپذیری خستگی ادراکی از مناجات چند بعدی مسیحا

  خستگی یکی از پدیده های عادی جریان زندگی است که در صورت بهره برداری نکردن خداپسندانه از آن می تواند آثار چه بسا جبران ناپذیر جسمی و روانشناختی به جا بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرپذیری خستگی ادراکی از «مناجات قلبی، گویشی و حسی-حرکتی (چند بعدی) مسیحا» (مناجات) بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی با بهره گیری از طرح تحقیق پیش و پس آزمون و گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را افراد بزرگسال تهرانی داوطلب در دسترس با دامنه سنی 50-30 سال تشکیل دادند که از میان آن ها تعداد 45 نفر- با میانگین خستگی 9.86 ± 48.62 بر اساس مقیاس اسمتس - انتخاب، و به تصادف در گروه مناجات (n=15)، ماساژ(n=15)  گواه(n=15)   قرار گرفتند. پس از برگزاری 40 روز مناجات 7 دقیقه ای روزانه، داده های مربوط به خستگی شرکت کننده ها جمع آوری شد. از مقیاس خستگی اسمتس 20 سوالی (با پایایی 8.0 و روایی تأییدشده) برای اندازه گیری خستگی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری کوواریانس در سطح آلفای 05.0 در محیط نرم افزار spss نسخه 25 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد، به دنبال 40 روز مناجات روزانه، میزان خستگی گروه مناجات در مقایسه با گروه های گواه ساده و ماساژ کاهش معنی داری پیدا کرده است.(f=7.29 ,p=0.002)   میزان خستگی از مناجات تأثیر می پذیرد و استفاده از آن می تواند در رفع خستگی و تجدید قوا مؤثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها