• اثربخشی درمان فراشناختی برکاهش هیجان های منفی و نگرش های ناکارآمد بیماران دارای مشکلات قلبی و عروقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 312
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثربخشی درمان فراشناختی برکاهش هیجان های منفی و نگرش های ناکارآمد بیماران دارای مشکلات  قلبی و عروقی

  با توجه به اینکه قلب یکی از مهم ترین و حساس ترین اعضای بدن آدمی است، آسیب به آن بر وضعیت روحی و  روانی فرد تاثیر نامطلوب می گذارد. بررسی های متعددی که انجام شده، نشان داده است که رفتار های چون افسردگی و اضطراب و خشم، زمینه ساز بیماری های قلبی است .عدم توجه به هیجان های منفی و نگرش های ناکارآمد مبتلایان سبب توسعه بیماری آنان می گردد. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش هیجان های منفی و نگرش های ناکارآمد بیماران دارای مشکلات قلبی عروقی است. به همین منظور تعداد 14 نفر از بیماران دارای مشکلات قلبی و عروقی به شیوه در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه خشم اسپیلبرگر و مقیاس نگرش های ناکارآمد نسخه 26 گویه ای (das-26) استفاده شد. پس از اجرای هشت جلسه درمان فراشناختی در گروه آزمایش، ابزارهای فوق مجدداً به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گردید. و جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. برای به آزمون گذاشتن فرضیه های پژوهش در سطح معنی داری 05‏‏‏.‏‏0 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون افسردگی، اضطراب، خشم و مقیاس نگرش های ناکارآمد تفاوت معنی داری (p<0.05)  وجود دارد. به نظر می رسد درمان فراشناختی تاثیر معنی داری در کاهش هیجان های منفی و نگرش های ناکارآمد بیماران دارای مشکلات قلبی- عروقی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها