• اولویت بندی موانع حضور زنان خانه دار شهر رشت در فعالیت های ورزشی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 273
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اولویت بندی موانع حضور زنان خانه دار شهر رشت در فعالیت های ورزشی

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی اولویت بندی موانع حضور زنان خانه دار شهر رشت در فعالیت های ورزشی بود.

  روش کار: روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان خانه دار شهر رشت در سال 1397 بودند. جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شد. با توجه به حجم نمونه در جدول مورگان، 400 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته 45 سوالی بعد از تایید روایی و پایایی برای بررسی سوالات تحقیق استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر 6 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه اولیه بر روی 30 نفر با 0.81 تایید شد. پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی و حضوری تکمیل شدند.

  یافته ها: نتایج نشان داد که موانع فرهنگی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی، موانع خانوادگی و موانع فردی در عدم مشارکت زنان خانه دار شهر رشت در فعالیت های ورزشی نقش معنی داری دارد. هم چنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که موانع خانوادگی و موانع اقتصادی بالاترین اولویت را در عدم مشارکت زنان خانه دار شهر رشت در فعالیت های ورزشی ایفا می کند (0.01=p).

  نتیجه گیری: توجه به موانع حضور زنان خانه دار شهر رشت در فعالیت های ورزشی می تواند کمک نماید تا ضمن برطرف ساختن این موانع، مشارکت زنان خانه دار در فعالیت های ورزشی افزایش یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها