• بررسی جامعه شناختی پیامدها و اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان های نوشهر و چالوس)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 377
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی جامعه شناختی پیامدها و اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان های نوشهر و چالوس)

  زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی جامعه شناختی پیامدها و اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان های نوشهر و چالوس) است.

  روش کار: تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و به صورت مقطعی است و از نظر اطلاعات، کمّی و کیفی محسوب می شود. جامعه های آماری کلیه کارشناسان و خبرگان اداره ورزش و جوانان و که تعداد افراد جامعه آماری 30000 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان- گرجسی 378 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری مورد استفاده برای جامعه آماری خبرگان، روش گلوله برفی و برای جامعه آماری جامعه میزبان، روش نمونه گیری در دسترس بود. برای جمع آوری اطلاعات و دستیابی به نتایج، از روش های مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی بهره گرفته شد:. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پیامدها و اثرات گردشگری ورزشی می باشد. پرسشنامه از طریق نظر خواهی از خبرگان از روایی قابل ملاحظه ای برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی 89 درصد محاسبه شد بدین معنی که پایایی پرسشنامه تایید شد. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون k-s، دو جمله ای و فریدمن استفاده شد.

  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد گردشگری ورزشی در شهرستان چالوس و نوشهر پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی و فرهنگی دارد.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد مدیران شهری و گردشگری ورزشی باید پیامدها و اثرات اجتماعی- فرهنگی مثبت و منفی گردشگری ورزشی را شناخته و به آن توجه کرده و در جهت کاهش پیامدها و اثرات منفی گردشگری ورزشی اقدام نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها