• ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن بتنی مدفون و نیمه مدفون با لحاظ کلیه اثرات اندرکنشی شامل سازه- خاک و سازه- سیال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 340
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن بتنی مدفون و نیمه مدفون با لحاظ کلیه اثرات اندرکنشی شامل سازه- خاک و سازه- سیال

  در این پژوهش رفتار لرزه ای مخازن بتنی مدفون و نیمه مدفون با لحاظ کلیه اثرات اندرکنشی اعم از سازه-خاک و سازه- سیال با استفاده از روش عددی المان محدود و نرم افزار آباکوس بررسی گردید. براساس نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل لرزه ای انجام شده مشخص گردید که مقدار انرژی داخلی برای مخزن مدفون در شرایط کاملا پر به میزان بسیار قابل توجهی بیش از مقدار آن در حالت مخزن خالی است. هم چنین تغییر مکان برای مخزن مدفون در شرایط کاملا پر بیش از مقدار آن در حالت مخزن خالی است. به طور کلی در حالتی که مخزن پر است مقدار انرژی داخلی سیستم به علت ضربات و نیروی ناشی از برخورد آب به دیواره های مخزن و اندرکنش موجود بین دیواره و آب و دیواره و خاک اطراف مخزن بیش تر است که نکته ای جالب است و نشان دهنده بحرانی بودن شرایط مخزن در حالت پر در شرایط وقوع زلزله است. لذا در طراحی شرایط مخزن کاملا پر بایستی در نظر گرفته شود. در خصوص مخزن نیمه مدفون نیز شرایط به همین منوال بود (شرایط مخزن پر بحرانی تر بود) ولیکن نکته جالب این بود که برای مخزن نیمه مدفون مقدار انرژی داخلی ماکزیمم در شرایط پر بیشتر از مقدار نظیر برای مخزن مدفون در حالت پر بود و از طرفی ماکزیمم تغییرمکان مخزن نیمه مدفون در حالت پر بیشتر از مخزن مدفون در حالت پر بود که علت این امر عدم مهار مخزن توسط خاک پشت آن در حالت نیمه مدفون می باشد. در نهایت و با توجه به تحلیل دقیق انجام شده در این پژوهش با لحاظ اثرات اندرکنشی بین تمامی اجزا همان طور که در منابع و مراجع مختلف اشاره شده است بایستی طراحی لرزه ای مخزن در شرایط خالی و پر و نیمه پر انجام شده و حالت بحرانی مشخص شده و طراحی براساس آن صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها