• اثر تعاملی مصرف مکمل جنسینگو تمرین هوازی بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز دختران جوان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 260
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر تعاملی مصرف مکمل جنسینگو تمرین هوازی بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز دختران جوان

  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل جنسینگبر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدردختران 15 تا 18 سال بود.

  مواد و روش ها: پژوهش حاضر نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دختران 15 تا 18 ساله شهر زاهدان بودند که از بین آن ها 46 نفر به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 4 گروه تمرین، تمرین+ مکمل، مکمل، کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 6 هفته دویدن در سالن ورزشی (3بار در هفته)، به مدت 25 تا 40 دقیقه و با شدت 60 تا 70 درصد از ضربان قلب ذخیره بود. آزمودنی های گروه های مکمل، رد جنسینگ را 500 میلی گرم در روز (250 میلی گرم صبح و 250 میلی گرم عصر) مصرف کردند. آنالیز داده ها از روش آماری تحلیل واریانس دوراهه با آزمون تعقیبی بونفرنی و آزمون t همبسته انجام شد و سطح معناداری 0.05p< در نظر گرفته شد. یافته ها: سطوح bdnf به طور معناداری بعد از 6 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل جنسینگ در گروه تمرین+ مکمل نسبت به سایر گروه ها افزایش معنادار یافت. علاوه بر این سطوح bdnf نیز در همین گروه (تمرین+مکمل) نسبت به سایر گروه ها پس از 6 هفته انجام تمرینات و مصرف مکمل جنسینگ به طور معناداری افزایش نشان داد. بعلاوه بهبود مقادیر پایه شاخص های bdnf در گروه های تمرین، مکمل+ تمرین و مکمل حاصل شد (0.05(p<. در حالی که تغییری در شاخص مذکور در گروه کنترل مشاهده نشد (0.05(p> نتیجه گیری: به نظر می رسد انجام تمرینات هوازی و مصرف مکمل جنسینگ اثر قابل توجهی بر بهبود bdnf دارد. این افزایش در همه گروه های تحقیق به جز گروه کنترل مشاهده شد که نشان از تاثیر ورزش و جنسینگ به صورت مستقل از هم بر bdnf داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها