• اثر تمرینات ترکیبی و مصرف کنسانتره انار بر سطح سرمی tnf-α زنان دارای اضافه وزن و چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 262
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر تمرینات ترکیبی و مصرف کنسانتره انار بر سطح سرمی tnf-α زنان دارای اضافه وزن و چاق

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات ترکیبی و مصرف کنسانتره انار بر سطوح سرمی tnf-α زنان دارای اضافه وزن و چاق انجام شد. این مطالعه کاربردی از نوع نیمه تجربی و بر روی 33 زن دارای اضافه وزن و چاق در زاهدان انجام شد. افراد به صورت تصادفی در سه گروه 11 نفره تمرین ترکیبی، تمرین ترکیبی+ مصرف کنسانتره انار و مصرف کنسانتره انار تقسیم شدند. تمرین هوازی با شدت 80-60% ضربان قلب بیشینه و تمرینات مقاومتی، کار با وزنه با شدت 80-60% یک تکرار بیشینه اجرا شد. نحوه مکمل دهی، مصرف روزانه 50 گرم کنسانتره انار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 20spss و آزمون های تی وابسته و واریانس یک طرفه انجام شد. داده ها در سطح معنی داری (0.05(p< محاسبه شدند. نتیجه گیری: به واسطه اجرای تمرینات ترکیبی همراه مصرف کنستانتره انار مقدار tnf-α کاهش معنی داری یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها