اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی بر کسب و کار تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی سمنان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تاثیر استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی بر کسب و کار تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی سمنان)

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی بر کسب و کار تجارت الکترونیک در بین شرکت های توکیدی سمنان انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علی – معلولی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. تعداد نمونه با توجه به نشانگرهای پژوهش تعداد 180 نفر کارمند شاغل در جامعه مورد بررسی انت خاب گردید. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسشنامه بود (پرسشنامه استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی، پرسشنامه کسب و کار تجارت الکترونیکی و پرسشنامه مدیریت شبکه).

  پایایی و روایی اندازه گیری از طریق روش های علمی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده های گرد آوری شده از طریق نرم افزار smart pls تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی بر کسب و کار تجارت الکترونی تاثیر مثبت و معناداری دارد و مدیریت شبکه نیز رابطه بین استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی و کسب و کار تجارت الکترونیک را میانجی گری می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها