• اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری در عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زوجین دارای تعارضات زناشویی شهرستان کرج

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 378
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری در عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زوجین دارای تعارضات زناشویی شهرستان کرج

  مقدمه و روش: تعارض زناشویی نوعی عدم توافق مداوم و معنادار بین دو همسر است که حداقل یکی از آن ها آن را گزارش دهد، این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زوجین دارای تعارضات زناشویی شهرستان کرج انجام شد. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر کرج که به دلیل حل مشکلات و تعارضات زناشویی خواستار شرکت در جلسات آموزشی مهارت های تاب آوری و دریافت کمک های تخصصی روان شناختی بود.

  نمونه آماری شامل 44 نفر از زوجین واجد شرایط شهر کرج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش (هر گروه 11 زوج، 22 نفر در هرگروه) جایگزین شدند. گروه ازمایش تحت آموزش مهارت های تاب آوری حاتمی و رمضانی (2015) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری در پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و عملکرد خانواده بود. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت های تاب آوری بر خرده مقیاس های ارتباط زناشویی، حل تعارض، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان تأثیر معناداری دارد، هم چنین آموزش مهارت های تاب آوری بر خرده مقیاس های عملکرد خانواده از جمله توانایی حل مشکل، نقش ها، و ابراز عاطفی تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: برنامه آموزش تاب آوری منجر به ارتقای توانمندی افراد در مواجه با رویدادهای زندگی، افزایش سلامت روان و بهبود روابط بین فردی به کار می رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم