• پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس طرحواره های هیجانی مبتلایان به فشارخون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 240
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس طرحواره های هیجانی مبتلایان به فشارخون

  پرفشاری خون مانند سایر بیماری های مزمن، با شیوه زندگی، سلامت روانی و کیفیت زندگی و عوامل روان شناختی بیماران ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین پژوهش کنونی با هدف پیش بینی نمره کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بر اساس طرحواره های هیجانی انجام شد. روش این مطالعه توصیفی (همبستگی) بود، بدین منظور از بین بیماران مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قائم شهر کرج و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 163 نفر انتخاب شدند و اقدام به تکمیل پرسشنامه های کیفیت زندگی (36-f) و مقیاس طرحواره های هیجانی (lssl) به صورت حضوری نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های متداول در آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون چند متغیری) استفاده شد و داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری spss تحلیل شد. فرضیه پژوهش این بود که بین طرحواره های هیجانی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد. داده های پژوهش نشان داد بین طرحواره های هیجانی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

  پذیرش احساسات رابطه مثبت و معنادار با کیفیت زندگی دارد (در سطح 0.01)و متغیر نشخوار ذهنی رابطه معنادار و منفی با کیفیت زندگی دارد (در سطح 0.05). هم چنین طرحواره هیجانی غیرقابل کنترل بودن رابطه منفی و معنادار با کیفیت زندگی نشان داده است (در سطح 0.01). طرحواره های هیجانی قابل درک بودن رابطه معنادار با کیفیت زندگی دارد (در سطح 0.01). و در نهایت رابطه کیفیت زندگی با طرحواره های هیجان نشخوار ذهنی و غیرقابل کنترل بودن منفی و معکوس و پذیرش احساسات و قابل درک بودن مثبت یا مستقیم نشان داده شد. نتایج این پژوهش نشانگر نقش طرحواره های هیجانی در کیفیت زندگی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها