• بررسی اثر انواع خاکپوش پلاستیکی و کم آبیاری روی شاخص های رشد و عملکرد سیب زمین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 240
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثر انواع خاک پوش پلاستیکی و کم آبیاری روی شاخص های رشد و عملکرد سیب زمین

  به منظور کاهش تبخیر از سطح خاک و بهبود راندمان آبیاری و کاهش آب مصرفی در کشت سیب زمینی از خاک پوش پلاستیکی بر روی ردیف های کشت استفاده شد. این مطالعه به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید که در آن عامل اصلی چهار سطح خاکپوش شامل بدون خاکپوش، خاکپوش پلاستیکی سیاه، خاک پوش پلاستیکی سفید، خاکپوش پلاستیکی آبی و عامل فرعی سطح آبیاری شامل 100 ، 85 ، 70 و 65 درصد نیاز آبی سیب زمینی بود. آزمایش در بهار سال 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. رطوبت خاک قبل از هر آبیاری در هر تیمار اندازه گیری و کمبود رطوبت خاک تا ظرفیت زراعی به خاک داده شد.

  نتایج نشان داد که دورهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب و میزان مواد جامد محلول اثر معنی دار نداشت. نوع پوشش بر روی عملکرد اثر معنی دار نداشت که این عامل بخاطر بالا بودن دما در زیر پوشش بود. نوع پوشش بر روی تمام تیمارها از جمله وزن تر و خشک بوته، کارایی مصرف آب و مواد جامد محلول در سطح یک درصد معنی دار شد. اثر متقابل کم آبیاری و خاکپوش بر میزان کارایی مصرف آب در سطح پنج درصد معنی دار شد به طوری که بیش ترین میزان بهره وری آب از تیمار با سطح آبیاری 70 درصد و خاک پوش پلاستیکی سفید حاصل شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم