• اثر سالیسیلیک اسید و نیتریک اسید بر بهبود ماندگاری گل داوودی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 355
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر سالیسیلیک اسید و نیتریک اسید بر بهبود ماندگاری گل داوودی

  به منظور بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید و نیتریک اکسید بر ماندگاری گل شاخه بریده داودی صدپر، آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد که در آن سالیسلیک اسید (sa) در پنج سطح (0.1، 1، 10 و 100 و آب مقطر به عنوان شاهد) و snp به عنوان آزادکننده نیتریک اکسید (no) نیز در پنج سطح (0.1، 1، 10 و 100 و آب مقطر به عنوان شاهد) و در 10 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نگهداری گل های داوودی در محلول های دارای 0.1 و 1 میکرو مول sa و 0.1 میکرومول snp زمان ماندگاری گل ها را افزایش داد و پیری گل ها را در مقایسه با گل های نگهداری شده در آب مقطر به تأخیر انداخت. کاربرد sa در تمامی غلظت ها درصد نشت پذیری غشا را در گل داوودی کاهش می دهد اما تنها غلظت های 0.1 و 1 از این لحاظ تفاوت معنی داری با شاهد نشان دادند. استفاده از سدیم نیتروپروساید با غلظت های 0.1، 1، 10 و 100 میکرو مول در مقایسه با شاهد منجر به کاهش معنی دار درصد نشت پذیری غشا می شود.

  با این وجود کم ترین درصد نشت پذیری غشا در تیمار 0.1 میکرومول مشاهده شد. کاربرد sa سبب کاهش معنی دار میزان مالون دی آلدهید (mda) گشته و کم ترین میزان mda در غلظت 1 میکرو مولار sa مشاهده شد. کاربرد سدیم نیتروپروساید نیز کاهش mda را بدنبال داشت به طوری که استفاده از این ترکیب در تمامی غلظت های بکار برده شده در مقایسه با شاهد منجر به کاهش mda گشته و کم ترین میزان mda در غلظت 10 میکرو مول سدیم نیتروپروساید مشاهده گردید. با این وجود تفاوت معنی داری بین این تیمار با غلظت 1 و 100 میکرو مول وجود نداشت. بر اساس نتایج به دست آمده که استفاده از sa با غلظت 0.1 و 1 میکرومول بر حفظ پس از برداشت گل تأثیر مثبت و معنی داری داشت. هم چنین کاربرد سدیم نیتروپروساید نیز با غلظت های 1 و 0.1 میکرو مول برافزایش عمر و کیفیت گل شاخه بریده میخک تأثیر مثبتی داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها