• میزان هوش عاطفی، و راهبردهای مدیریت تضاد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  میزان هوش عاطفی، و راهبردهای مدیریت تضاد

  هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تضاد بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشگاه های کشور و ارائه ی الگو بوده است. برای این منظور از سه پرسشنامه هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تضاد استفاده گردید. تعداد 103 نفر از مدیران آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد شهرکرد جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند که 5/84 درصد از جامعه تحت بررسی را تشکیل می دادند. روش های آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون t استودنت در گروه های مستقل و تحلیل واریانس و آزمون دانکن بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که:

  1- بین هوش عاطفی مدیران و انتخاب راهبرد کنترل در مدیریت تضاد ارتباط معنی داری وجود دارد.

  2- بین هوش عاطفی مدیران و انتخاب راهبرد عدم مقابله در مدیریت تضاد ارتباط معنی داری وجود ندارد.

  3- بین هوش عاطفی مدیران و انتخاب راهبرد راه حل گرایی در مدیریت تضاد ارتباط معنی داری وجود دارد.

  4- بین مهارت های ارتباطی مدیران و انتخاب راهبرد کنترل در مدیریت تضاد ارتباط معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها