اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی راهکارهای نوین در بهبود جوانه زنی چای ترش تحت شرایط تنش شوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 182
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی راهکارهای نوین در بهبود جوانه زنی چای ترش تحت شرایط تنش شوری

  به منظور بررسی راهکارهای بهبودجوانه زنی چای ترش، پیش تیمار بذر با سولفات آهن و هیدروپرایم، تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکراردرآزمایشگاه تکنولوژی بذر جهاد دانشگاهی کاشمر انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پیش تیمار با سولفات آهن در چهار سطح شامل صفر، 10 ، 20 و 30 میلی مولار، پیش تیمار با آب مقطر به مدت چهار ساعت و شاهد (بدون پرایم) و چهار سطح شوری شامل شاهد، 4 ،8 و 12 دسی زیمنس بود. نتایج نشان داد که پیش تیمار با سولفات آهن و سطوح مختلف شوری به طور معنی داری بر تمامی پارامترهای مورد مطالعه اثر معنی دار داشت.

  با افزایش غلظت سولفات آهن وزن خشک ساقه چه کاهش یافت. سطوح 10 ، 20 و 30 میلی مولار سولفات آهن به ترتیب باعث کاهش 25% ، 52.7%و 83.3% در وزن خشک ساقه چه نسبت به تیمار شاهد شدند. هیدروپرایم به طور معنی دار فقط بر سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه طولی تاثیر معنی دار داشت. بررسی اثر متقابل سولفات آهن x هیدروپرایم در مورد سرعت جوانه زنی نشان می دهد که تیمار شاهد سولفات آهن در تیمار بدون پرایم بیشترین سرعت جوانه زنی با میانگین 30.9 جوانه در روز و تیمار 30 میلی مولار سولفات آهن در تیمار پرایم با آب مقطر با میانگین 13.8 جوانه در روز کمترین سرعت جوانه زنی را به خود اختصاص داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها