• تأثیر برنامه ریزی استراتژیک آموزشی بر رشد مهارت های زبان عربی برای دانش آموزان کلاس ششم (نمونه مدارس المصطفی – لبنان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/10/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
  • تعداد بازدید: 214
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تأثیر برنامه ریزی استراتژیک آموزشی بر رشد مهارت های زبان عربی برای دانش آموزان کلاس ششم (نمونه مدارس المصطفی – لبنان)

  این تحقیق با هدف نشان دادن رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک (وبر مبنایى روش swot ) وافزایش توانایی های فراگیران به زبان عربی برای کلاس ششم از دوره آموزش متوسطه مدارس المصطفی (ص) سال( 2018 )، در این مطالعه، محقق رویکرد آماری توصیفی- تحلیلى را دنبال کرد، به موجب آن جامعه آمارى (در مجموع 520 زبان آموز) شامل کلیه فراگیران کلاس ششم مدارس المصطفی (ص) در سراسر لبنان بود. نمونه آماری شامل 472 (با استفاده از فرمول کوکران براى تعیین حجم نمونه) بین زبان آموز توزیع شده (با روش نمونه تصادفى) ودر میان پنج مدرسه در بیروت، بقاع و جنوب توزیع شده بود. در این تحقیق از پرسشنامه (با مقیاس 5 لیکارتى) به عنوان ابزاری برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و آن را در بین دانش آموزان کلاس ششم مدارس المصطفی (ص) توزیع کردند، سپس داده ها توسط ضریب همبستگی سپیرمن با استفاده از نرم افزار "spss" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جایی که نتایج نشان داد وجود رابطه ای مثبت با درجه بالا برای برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش توانایی زبان آموزان عربی در سطح معنی داری 0.01 است. در درجه ای از برتری ، این مطالعه همچنین تعهد معلمان زبان عربی را برای اجرای برنامه های برنامه ریزی استراتژیک برای فعال سازی زبان عربی در کلاس ششم از دوره آموزش مقدماتی مدارس المصطفی (ص) نشان داد. این مطالعه همچنین موفقیت "پروژه فصیح" را که برنامه برنامه ریزی استراتژیک بر اساس آن بنا شده است، نشان داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها