• نقش مدیریت فناوری های نوین ارتباطی در طرح تکریم ارباب رجوع (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/10/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
  • تعداد بازدید: 160
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش مدیریت فناوری های نوین ارتباطی در طرح تکریم ارباب رجوع (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس)

  این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش، "مدیریت سیستم فناوری های نوین ارتباطاتی، کمیت و کیفیت تکریم ارباب رجوع را به چه میزان بهبود بخشیده است؟" می باشد که جهت رسیدن به پاسخ این پرسش از روش پیمایشی استفاده شده است. که بدین منظور 121 نفر از ارباب رجوع شرکت توزیع برق استان فارس به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن توسط نظرات خبرگان و پایایی آن از طریق فرمول آلفای کرونباخ به دست آمد. سپس پرسش نامه بین اعضای نمونه آماری توزیع شده و با استفاده از ضریب پیرسون به بررسی فرضیات مورد نظر پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رضایت مندی ارباب رجوع در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس رابطه معناداری وجود دارد و بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش هزینه های ارباب رجوع در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس رابطه معناداری وجود دارد و بین بکارگیری فناوری نوین ارتباطات و کاهش شکایات ارباب رجوع در شرکت توزیع برق فارس رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و پاسخگویی سریع به انتظارات ارباب رجوع رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم