• بررسی مشکلات روش های موجود تدریس درکلاس های چند پایه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 124
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی مشکلات روش های موجود تدریس درکلاس های چند پایه

  در نظام آموزشی کشور ما، وجود کلاس های چند پایه واقعیتی اجتناب نا پذیر است شرایط سخت محیطی کمبود جمعیت دانش آموزی، کمبود نیروی انسانی وفضای آموزشی، مهاجرت طبیعی یا اجباری و وجوداقتصادی از عواملی هستند که امکان تشکیل واحد آموزشی را با کلاسهای تک پایه محدود می سازند. و مسایل متعدد مالی ومشکلات هدف مقاله ی حاضر، بررسی مشکلات روش های موجود تدریس در کلاس های چند پایه وچگونگی مدیریت کلاس های چند پایه است. سوال های این پژوهش در مورد وضعیت فیزیکی مدارس وکلاس درس، روش های تدریس، عوامل اثرگذار بر روش تدریس و مدیریت کلاسهای چند پایه است. در نوشتن این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است براساس نتایج بدست آمده عوامل اثر گذاربر روش تدریس ازدیدگاه معلمان چند پایه کمبود وقت، تعداد زیاد دانش آموزان در هر پایه، عدم آگاهی از شیوه های تدریس در کلاس چند پایه، کمبود وسایل آموزشی، نامناسب بودن ترکیب سنی دانش آموزان وعدم تمرکز حواس بوده است.

  وبر اساس نتایج، مناسبترین روش های تدریس در کلاس های چند پایه جهت مدیریت بهتر این کلاسها عبارتند از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، همیاری، حل مسئله و آزمایش است وبر اساس نتایج بدست آمده بهتر است جهت مدیریت کلاسهای چند پایه عوامل زیر توسط معلم مورد اجرا گذاشته شوند:1- دانش آموزان را با احترام صدا کنید.2- نام دانش آموزان را بخاطر بسپارید.3- مسئولیت ها را واگذار کنید.4- عقب بایستید و به دیگران فرصت بدهیدو بخشی از مدیریت زمان از طریق تفویض اختیار امکان پذیر است. در کلاسهای چند پایه معلم می تواند بخشی از وظایف خود را به یکی از معلم یاران هر پایه واگذار نموده و پس از انجام کار ، مسئولیت های واگذار شده را بازیابی نظارت وبر رسی نموده ومعلم یاران را نسبت به کاستی های احتمالی راهنمای ی نماید. بدین ترتیب ضمن استفاده از وقت، نسبت به کنترل کلاس و مدیریت کلاس تلاش نموده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها