• بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی بر خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی بر خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

  در جهان امروز آموزگاران در جستجوی روش های نوین تدریس و یادگیری هستند تا پتانسیل یادگیرنده را به حداکثر برسانند و محیطی ایجاد کنند که مهارت های یادگیری مادام العمر مد نظر قرار گیرد. مهارت هایی چون مدیریت، خود تنظیمی، مسؤلیت پذیری، خلاقیت، حل مسئله، فعال بودن، کنترل، انعطاف پذیری و... . برای رسیدن به این مهارتها، آموزگاران باید از روش های فعال تدریس از جمله روش اکتشافی استفاده کنند. در فرآیند یاددهی- یادگیری می بایست شرایطی فراهم شود تا دانش آموزان برای یادگیری برانگیخته شوند، روش تدریس معلم می تواند به عنوان عاملی برجسته در این فرآیند مؤثر باشد. با توجه به هدف این پژوهش که به دنبال بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی بر خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

  جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش آموزان ابتدایی شهر سنندج که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تدریس هستند تشکیل داد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی پینتریچ و دی گروت (1990) بود که پایایی آن از طریق روش کودر ریچاردسون محاسبه شد که در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 0.76 و 0.81 بود و روایی آن از طریق نظرخواهی از معلمان مدرسه تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کولموگرف اسمیرونوف، همبستگی پیرسون، آزمون t همبسته استفاده گردید. نتایج نشان داد، نمره میزان خودتنظیمی دانش آموزان در یادگیری در پیش آزمون 36.40 بود که در پس آزمون به 52.10 افزایش یافته است و این افزایش از نظر آماری نیز معنادار می باشد. (p=0.005) در واقع بین دانش آموزانی که با روش مبتنی بر روش تدریس اکتشافی آموزش دیده اند با دانش آموزانی که این آموزش را ندیده اند در میزان خود تنظیمی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها