• رابطه شادی ذهن و آگاهی بخشی با خودکارآمدی تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 94
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رابطه شادی ذهن و آگاهی بخشی با خودکارآمدی تحصیلی

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین آگاهی بخشی و شادی ذهن با خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان  مقطع  ابتدایی در سال تحصیلی  99-98  در شهرستان لردگان بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان مقطع  ابتدایی به تعداد 2948 نفر بوده است که تعداد 300 نفر از دانش آموزان مقطع  ابتدایی با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان شرکت کنندگان در پژوهش انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های آگاهی بخشی،شادی ذهن و خودکارآمدی تحصیلی استفاده گردید. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، بین مولفه های توصیف (0.35r= ، 0.01 p<)، عمل توام با آگاهی(0.41r=، 0.01 p<) وعدم قضاوت (0.23 r=، 0.01 p<) از متغیر آگاهی بخشی با خودکارآمدی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین خودکارآمدی تحصیلی با شادی ذهن (0.42 r=، 0.01 p<) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های عمل توام با آگاهی،  توصیف  و عدم واکنش پیش بینی کننده مثبت و معنادار خودکارآمدی تحصیلی هستند. و همچنین شادی ذهن پیش بینی کننده مثبت و معنادار خودکارآمدی تحصیلی هستند. آگاهی بخشی و شادی ذهن به ترتیب 21.16 و 17.64 درصد از واریانس مشترک خودکارآمدی را پیش بینی می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها