• تعیین نقش سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارسکوت و موفقیت شغلی در بین مدیران مدارس

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تعیین نقش سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارسکوت و موفقیت شغلی در بین مدیران مدارس

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارسکوت و موفقیت شغلی در بین مدیران مدارس به روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس دوره متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی1399 به تعداد 290 نفر می باشد که از این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان(1970) و به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 170 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های موفقیت شغلی نبی (2001) با 12 گویه، پرسشنامه رفتار سکوت هنرمند (1393) با 12 گویه، و سبک رهبری خدمتگزار تیلور (2002) با 24 گویه استفاده شد. روایی صوری توسط تعدادی از پاسخگویان تایید گردید. پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.88، 0.93 و 0.91 برآورد گردید. داده ها با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی از طریق دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین سبک رهبری خدمتگزار و رفتارسکوت رابطه معنادار و معکوس به میزان (0.214- =r)، بین سبک رهبری خدمتگزار و موفقیت شغلی رابطه معنادار و مستقیم به میزان (0.646=r) در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین  (2r) 4.5 درصد از واریانس سبک رهبری خدمتگزار و رفتارسکوت و 41.7 درصد از واریانس بین سبک رهبری خدمتگزار و موفقیت شغلی مشترک بوده است که نشان دهنده وجود رابطه معنادار آماری بین سبک رهبری خدمتگزار با رفتار سکوت و موفقیت شغلی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها