• بررسی درصد مالکیت مدیرعامل و اندازۀ شرکت با بیش تامین مالی شرکتهای ipo

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 896
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  از آنجایی نقش اصول داخلی راهبری شرکتها در جهت حفظ، افزایش و بهینه سازی سرمایه های سرمایه گذاران بخصوص سرمایه شرکتهایی که برای اولین بار در بورس سهام خود را عرضه می نمایند و آنها نیز به جهت انجام رقابت تنگاتنگ با شرکتهای دیگر با استفاده از سرمایه گذاریهای متعدد که خود مستلزم تامین منابع مالی از محلهای مختلف و متفاوت می باشد نقشی موثر و غیر قابل انکار دارند پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های راهبری شرکتی با بیش سرمایه گذاری در شرکتهای ipo طراحی و اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که برای اولین بار در بورس پذیرفته شده اند. و نمونه مورد نظر مشتمل برشرکتهای پذیرفته طی سالهای (1391-1384) گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین درصد مالکیت مدیرعامل با میزان بیش سرمایه گذاری در شرکتهای ipo رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل با بیش سرمایه گذاری در شرکتهای ipo رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. بین اندازه شرکت و بیش سرمایه گذاری در شرکتهای ipo رابطه معنادار وجود ندارد و در نهایت بین درصد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و بیش سرمایه گذاری در شرکتهای ipo رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها