• بررسی رابطه بین خودکنترلی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1615
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مسئولیت ‌پذیر‌ی یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان ‌های آموزشی به ویژه آموزش ‌و پرورش است. از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خود کنترلی و مؤلفه‌ های آن با مسئولیت ‌پذیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش ‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر بابلسر در سال تحصیلی 96 95 است که این تعداد 324 نفر بود. نمونه آماری پژوهش شامل 181 دانش‌آموز بود که به روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌ های خود ‌کنترلی تانجی و همکاران (2004) و پرسشنامه حسن ‌زاده و همکاران (1393) بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که خودکنترلی و هر دو مؤلفه آن (خود کنترلی بازدارنده با منع‌ کننده و خود کنترلی اولیه) رابطه مثبت و معناداری با مسئولیت‌ پذیری دانش ‌آموزان دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها