• رابطه ی کمال گرایی، عزت نفس و تنظیم هیجان با اضطراب امتحان در دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1206
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  اضطراب امتحان حوزه‌ های مختلفی از زندگی تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار می ‌دهد که می ‌تواند عملکرد فرد را دچار اختلال کند. با توجه به این موضوع، هدف پژوهش، بررسی نقش کمال‌ گرایی، عزت ‌نفس و تنظیم هیجان در پیش ‌بینی اضطراب امتحان دانشجویان بود. روش این پژوهش توصیفی_همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر تبریز تشکیل دادند. تعداد 200 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند و برای تحلیل داده ‌ها از آزمون رگرسیون استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که کمال ‌گرایی پیش ‌بینی کننده‌ ی مثبت و معناداری برای اضطراب امتحان دانشجویان است.(p<0.01 , t=2.93)  همچنین، نتایج نشان داد متغیر عزت‌نفس، پیش ‌بینی کننده ‌ی منفی و معناداری برای اضطراب امتحان دانشجویان است.(p<0.01 , t=-3.11)  و برعکس. بعلاوه در این پژوهش بین متغیر تنظیم هیجان و اضطراب امتحان رابطه‌ی معناداری دیده نشد. نتایج پژوهش کنونی بایستی برنامه ریزان و متخصصان حیطه‌های ذی ‌ربط را به سمت توجه به این مشکل هدایت کند و می‌تواند تلویحاتی برای ایجاد زمینه‌های بیشتر حمایت اجتماعی از این افراد داشته باشد و پیشینه ‌ای برای تحقیقات گسترده ‌تر در این زمینه ایجاد کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها