• رابطه بین هوش فرهنگی و مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 360
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  رابطه بین هوش فرهنگی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد

  هدف: هوش فرهنگی عامل مهمی در عملکرد و تعامل مؤثر در داخل و در میان محیطهای درمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی با رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد که درآن 337 پرستار شاغل، با حداقل 1 سال  و حداکثر 25 سال سابقه کاری که به صورت تصادفی از بخشهای سوختگی و جراحی و اورژانس، ccu، icu، زنان، نوزادان و طبی انتخاب شدند، شرکت داشتند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی و مهارتهای ارتباطی و پرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد.

  روایی پرسشنامه ها از طریق روائی محتوایی و ظاهری و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ تائید شد. بمنظور تحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یکطرفه بوسیله نرم افزار16 spss استفاده شد./یافته ها: رابطه همبستگی معناداری بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی پرستاران با ضریب همبستگی 99/0 بدست آمد ولیکن بین مهارتهای ارتباطی با رضایت شغلی پرستاران در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی معناداری وجود دارد. یعنی رابطه  آنها رد می شود و قابل تائید نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها