• تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 491
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی-همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه هوشمندسازی جلیلیان(1395)، عملکرد مالی عزیزی(1390) و سیستم کنترل داخلی کوزو(2013)، استفاده شده است.

  روائی پرسش‌نامه‌ها توسط3 نفر از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر هوشمندسازی جلیلیان 0.79 عملکرد مالی 0.86 و سیستم کنترل داخلی کوزو 0.82 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از (آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که  هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها