• نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی زندگی خانوارهای آسیب پذیر روستایی شهرستان همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 560
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تأمین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به ‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالی، در جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. تحقیق حاضر با هدف نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی زندگی خانوارهای آسیب پذیر روستایی شهرستان همدان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق 180 خانواری هستند که بین سال های 1390 الی 1394 از سوی کمیته امداد و بهزیستی جهت گرفتن تسهیلات به بانک کشاورزی شهرستان همدان، معرفی شدند. با نظر استاد راهنما همین تعداد به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه های تحقیق در این پژوهش از 180 پرسش نامه در نهایت، تعداد 153 پرسش نامه  ملاک عمل قرار گرفت. جهت توصیف داده ها از آماره هایی همچون جداول فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات و در بخش تحلیل داده ها نیز متناسب با مقیاس متغیرها از آزمون های t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده‌ شد. نتایج بدست آمده نشان داد رضایت خاطر در اثر اعطای اعتبارهای خُرد در روستاییان ایجاد شده است؛ یعنی در ایجاد شغل توسط پاسخ گویان، گسترش شغل جاری خود با دریافت اعتبارها، ایجاد انگیزه برای به حرکت درآوردن جریان اشتغال و به تبع آن افزایش تولید در سطح جامعه ی روستایی و غیره، توانسته گامی مؤثر بردارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها