• ارتباط کیفیت افشاء بر عملکرد مالی باتوجه به نقش ریسک سرمایه گذاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 143
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  ارتباط کیفیت افشاء بر عملکرد مالی باتوجه ‌به نقش ریسک سرمایه گذاری

  این مقاله به بررسی ارتباط کیفیت افشاء و عملکرد مالی باتوجه‌به نقش ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 433 شرکت می باشند. نمونه آماری از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک (غربالگر) استفاده شده است. نمونه آماری بر اساس محدودیت هایی که اعمال گردیده تعداد 104 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. باتوجه‌به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. داده‌های موردنیاز از طریق مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایش های نرم‌افزارهای رهآورد نوین جمع‌آوری‌شده است.

  در پایان از آزمونهای آماری توصیفی (مینیمم، ماکزیمم، میانگین، انحراف معیار و چولگی) و استنباطی (آزمون وایت، آزمون چاو و هاسمن، آزمون دوربین واتسون، آزمون رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته gls ) با استفاده از نرم افزارهای21 spss وeviews8  استفاده شده است. در پایان نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که با توجه‌به معنادار بودن رابطه کیفیت افشاء بر عملکرد مالی، فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع می شود. همچنین باتوجه‌به معنادار نبودن ریسک سرمایه گذاری بر رابطه کیفیت افشاء بر عملکرد مالی، فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید واقع نمی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها