• بررسی عوامل مؤثر برافزایش اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان (مورد مطالعه: معلمان شهر مهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 462
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی عوامل مؤثر برافزایش اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان (مورد مطالعه: معلمان شهر مهر)

  این مطالعه باهدف بررسی عوامل مؤثر برافزایش اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان (مورد مطالعه: معلمان) شهر مهر انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از معلمان  در سطح شهر مهر می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 196 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه‌های استاندارد اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان استفاده شده است.

  این پرسشنامه‌ها بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده اند. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که عوامل فردی، سازمانی، و گروهی برافزایش اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها