• رابطه غیر خطی توسعه مالی و حاکمیت با در نظر گرفتن نقش رشد اقتصادی در بورس اوراق بهادار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 378
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  رابطه غیر خطی توسعه مالی و حاکمیت با در نظر گرفتن نقش رشد اقتصادی در بورس اوراق بهادار

  حاکمیت شرکتی مطلوب، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این مقاله ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی، شامل؛ ساختار هیأت مدیره، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برتوسعه مالی می باشد. بدین منظور اطلاعات 364 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1398- 1395بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری توسعه مالی در شرکتها استفاده گردیده است. فرضیه های مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج مقاله بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و توسعه مالی وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید