• دانشجویان علوم پزشکی ساوه چقدر از رشته تحصیلی خود رضایت دارند؟

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 370
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  دانشجویان علوم پزشکی ساوه چقدر از رشته تحصیلی خود رضایت دارند؟

  مقدمه و هدف: رضایت دانشجویان به عنوان ارکان اصلی دانشگاه باعث افزایش کارایی شده و باید در صدر برنامه ریزی های آموزشی قرار گیرد. رضایتمندی دانشجویان نشانگر مؤثر بودن تمام حیطه های آموزشی از لحاظ علمی، عملی بوده و به مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار فرد نسبت به رشته تحصیلی  اطلاق می شود. ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف تعیین رضایتمندی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه نسبت به رشته تحصیلی خود در سال 1398 انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه در زمستان 1398 انجام شد، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین همه رشته های تحصیلی و ورودی های مختلف انتخاب شدند.

  داده ها از طریق پرسشنامه رضایت از رشته تحصیلی که قبلا توسط برخی محققین طراحی شده است و روایایی و پایایی آن دردسترس بود جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی (فراوانی، میانگین، مد و ...) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t مستقل) استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره رضایت از رشته تحصیلی در بین دانشجویان این دانشگاه 57.1 و در حد متوسط بود. بین نمرات رضایت تحصیلی و رشته تحصیلی ارتباط مثبت وجود دارد (0.012= p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از ارتباط بین رضایت از رشته تحصیلی، توجه به ﺗﻘﻮیﺖ اﺳﺎﺗیﺪ ﻣﺸﺎور در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻋﻼﺋﻖ و اﺳﺘﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮیﺎن در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ تحصیلی و نیز ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزشی و جلب مشارکت و تعامل خانواده ها با سیستم آموزشی در دانشگاه ها ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها