• بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 4

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 764
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 4صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران با تجربه و مطلع شهرداری منطقه چهار، به تعداد 1060 نفر بود که از میان آن ها با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 285 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد پرسش نامه مدیریت دانش  فونگ و چوی (2009) و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت (1981) صورت گرفت. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه ها بیش از 0.7 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی ظاهری و محتوایی استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده-هایی که از اجرای پرسشنامه ها به دست آمد، با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری با استفاده از فرامین نرم افزار spss صورت گرفت. هم چنین از جداول و نمودارهایی که حاوی میانگین، فراوانی، درصد تجمعی و.... است، در این بخش استفاده شد. تست نرمال بودن نیز توسط آزمون k-s در نرم افزار spss انجام شد. در بخش استنباطی پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از spss21 و تحت آزمون همبستگی (پیرسون) و رگرسیون چند متغیره انجام می شود. در نهایت نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار و مثبت مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارکنان در جامعه مورد مطالعه بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها