• بررسی الگوی پراکنش گونه های فوزاریوم مرتبط با پوسیدگی طوقه و ریشه چغندرقند در استان لرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 582
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  جهت شناسایی قارچ‌ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه‌ی چغندرقند در سال زراعی 92-91 و تعیین الگوی پراکنش در مزارع چغندرکاری استان لرستان، ضمن بازدید از مناطق عمده کشت چغندرقند، نمونه ‌برداری از گیاهان دارای علائم پژمردگی و پوسیدگی ریشه چغندرقند انجام شد. قطعات جدا شده از حد فاصل بافت ‌های آلوده و سالم، پس از ضدعفونی سطحی روی محیط عصاره سیب ‌زمینی، دکستروز و آگار (pda) کشت شدند. خصوصیات ریخت‌شناسی جدایه‌ ها با استفاده از کلید های شناسایی معتبر مورد بررسی‌های تاکسونومیکی قرار گرفت و جدایه‌ها شامل fusarium solani،  f. oxysporum، f. sacchari،f. chlamydosporum ، f. equiseti،f. diversisporum ،f. nygamai ، fusarium sp. بودند. قارچ‌های  f. diversisporum، f. sacchari،f. chlamydosporum ،fusarium sp. ، برای اولین بار از چغندرقند در ایران گزارش می‌شوند. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی متعلق به ) solani fusarium33.33٪( و کمترین فراوانی مربوط به f. chlamydosporum، f. equiseti و)f. nygamai 1.9٪( بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید