• نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود وضعیت اقتصادی زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ملارد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 608
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  نیاز روستاها به مسکن مناسب و محیط مطلوب کالبدی با اقدامات گسترده ای مانند تهیه و اجرای طرح های هادی، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و اخیرا طرح مسکن مهر طی چند دهه پس از انقلاب همراه شده است. مسکن پدیده ای است اجتماعی و انسانی و همانند سایر پدیده های انسانی و اجتماعی، ابعاد گوناگونی دارد که بعد فنی و اقتصادی ساده ترین آنهاست. در تحقیق حاضر به بررسی نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی از بد اقتصادی در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه روستایی در شهرستان ملارد پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، و جامعه آماری تحقیق تمام روستاهای دریافت کنندگان اعتبارات بهسازی و نوسازی مسکن می باشد. از بین روستای این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی و ساده انتخاب و با توجه به تعداد کم اعتبارات دریافتی و همچنین به منظور بررسی بهتر اثرات اعتبارات دریافتی بر خانوارهای روستایی، تمام شماری صورت گرفت. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بهسازی مسکن سبب بهبود کیفیت زندگی روستائیان در بعد اقتصادی به همراه داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها