• بررسی رابطه سیستم مدیریت عملکرد کارکنان با خستگی و فشار شغلی و رضایت شغلی در کارکنان حفاری شمال (نقش میانجی: رضایت از سیستم مدیریت عملکرد کارکنان)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 537
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی رابطه سیستم مدیریت عملکرد کارکنان با خستگی و فشار شغلی و رضایت شغلی در کارکنان حفاری شمال (نقش میانجی: رضایت از سیستم مدیریت عملکرد کارکنان)

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سیستم مدیریت عملکرد کارکنان با خستگی و فشار شغلی و رضایت شغلی در کارکنان حفاری شمال (نقش میانجی: رضایت از سیستم مدیریت عملکرد کارکنان)می باشد. روش پژوهش کاربردی و از نوع  همبستگی است در این پژوهش 7 فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، تعداد 2500 نفر از کارکنان بخش های مختلف شرکت حفاری شمال می باشد، که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر از کارکنان برآورد و مورد بررسی قرار گرفت.

  ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ی استاندارد (ون تیلن و همکاران، 2018) با 20 سوال بود که بر اساس روایی صوری (به استناد نظر اساتید مدیریت) و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (بالای 70 درصد) مورد تایید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss20 استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون تایید شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد همه فرضیه های پژوهش تایید شدند. با توجه به نتایج حاصل شده می توان بیان نمود که کارکنان حفاری شمال  باید اطمینان حاصل کنند که از ارزیابی های مقدماتی بر اساس شایستگی و حجم کار و زحمات کارکنان قبل از طراحی عملکرد و برنامه ریزی شغل به منظور رفاه و رضایت شغلی استفاده می شود. توصیه می شود که هم یک مرحله برنامه ریزی و هم یک مرحله ارزیابی را انجام دهند تا با مدیریت عملکرد کارکنان اثرات مثبتی بر رضایتمندی کارکنان ایجاد کند و بتواند فشار ناشی از محیط کار و شغل را کمتر کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید