• بررسی تطبیقی تأثیر اجزای اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری آتی و بازده آتی سهام در صنایع خودروسازی، سیمان و فلزات اساسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 864
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  گسترش روزافزون مسائل مالی شرکت ها باعث شده است تا همواره مباحث جدیدی در خصوص کسب منافع آتی آنها مطرح گردد. در این راستا پژوهشگران بسیاری به دنبال ارتباطهای نوین متغیرهای حسابداری ازجمله اقلام تعهدی با مباحث مالی و اقتصادی برآمدهاند. پژوهش حاضر با بهره گیری از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی و اجزای آن که ابتداً در سال 2006 توسط ریچاردسون ابداع گردید و در ادامه طی سالهای 2011 تا 2017 از سوی پاپاناستاسوپولوس توسعه داده شد، به دنبال بررسی تأثیر اجزای اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری آتی و بازده آتی سهام میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را سه صنعت بورس اوراق بهادار تهران شامل صنایع خودروسازی، سیمان و فلزات اساسی تشکیل می دهد که با استفاده از نمونه گیری حذف سیستماتیک که صورت پذیرفت، درنهایت تعداد 55 شرکت انتخاب گردیدند و موضوع پژوهش بصورت تطبیقی و طی دوره زمانی 1389 تا 1393 در آنها بررسی گردید. روش آماری مورد استفاده میباشد. یافته های ols و egls جهت آزمون فرضیههای پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روشهای پژوهش حاکی از آن است که در هر سه صنعت، رابطه معنی داری بین کل اقلام تعهدی عملیاتی و اجزای آن با بازده آتی سهام وجود ندارد؛ گرچه وجود رابطه منفی بین کل اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام تأیید می گردد؛ اما این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست. از طرفی در مورد رابطه اقلام تعهدی عملیاتی و اجزای آن با سودآوری آتی، بجز در صنعت سیمان، ارتباط معنی داری یافت نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها