• تفاوت برداشت و انتظار از اخلاق حرفه ای حسابداری: دیدگاه حسابداران و استفاده کنندگان صورت های مالی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 344
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  یکی از انتظاراتی که جامعه و ذینفعان بنگاه‌ های اقتصادی از حرفه حسابداری دارند، پایپندی بی ‌قید و شرط اعضای حرفه، به اخلاق حرفه‌ ای می‌ باشد. اما ممکن است انتظار و برداشتی که حسابداران در جایگاه تهیه‌کنندگان گزارش‌ها و صورت ‌های مالی از اخلاق حرفه‌ای حسابداری دارند، با آن‌چه که استفاده ‌کنندگان صورت‌ های مالی برداشت می ‌کنند، متفاوت باشد. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق بررسی تفاوت برداشت و انتظار از اخلاق حرفه‌ای حسابداری، بین حسابداران و استفاده‌ کنندگان صورت ‌های مالی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی ـپیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق حسابداران و استفاده‌ کننده‌ گان صورت‌های مالی می ‌باشند. برای گردآوری داده‌ های آماری تحقیق، ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته‌ است. همچنین حداقل حجم نمونه 171 پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران (با فرض نامحدود بودن جامعه) تعیین شد، که با استفاده‌ از آزمون‌های آماری شامل: t استیودنت، یو من ویتنی و کلمو گروف – اسمیرنف در نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته‌ های حاصل از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که انتظار و برداشت از اخلاق حرفه‌ای حسابداری در تمامی ابعاد خود (درستکاری و بی طرفی، رازداری، صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای، استقلال و تضاد منافع) بین حسابداران و استفاده‌کنندگان صورت ‌های مالی متفاوت است و با توجه به اهمیت موضوع باید گام‌ هایی در جهت کاهش این شکاف انتظاراتی برداشته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها